Устав

STANOVY

Koordinační rada ruských krajanů v České republice, z.s.

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Koordinační rada ruských krajanů v České republice, z.s.
Název v ruštině: Координационный совет российских соотечественников в Чешской Республике.
Zkrácený název spolku zní ‘KRRK v ČR’, zkrácený název spolku v ruštině: КСРС в ЧР

2. Sídlo spolku je: Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 — Žižkova

Článek II
Statut spolku

1. Koordinační rada ruských krajanů v České republice je nevládní, nepolitická a nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu, kterým je:
— podpora procesu integrace do české společnosti, zvýšení sociální, kulturní a psychologické adaptability
— podpora kultury, řeči a tradic všech národů, které mají kořeny na území Ruské federace.

2. Koordinační rada ruských krajanů v České republice sdružuje své členy na spolkovém principu na základě společného zájmu a dobrovolnosti.

3. Koordinační rada ruských krajanů v České republice je právnickou osobou.

Článek III
Cíle činnosti spolku

1. Cílem činnosti Koordinační rady ruských krajanů v České republice je

— sdružovat ruskou národnostní menšinu v České republice
— podpora procesu integrace do české společnosti, zvýšení sociální, kulturní a psychologické adaptability
— podporovat činnost národnostních menšin pocházejících z území Ruska
— podpora kultury, řeči a tradic všech národů, které mají kořeny na území Ruska, zachování pozitivního dědictví ruské emigrace v České republice
— zlepšení informovanosti krajanů, rozvoj ruskojazyčných médií

2. Za tímto účelem bude spolek zejména:

— spolupracovat s orgány státní moci v ČR, představiteli úřadů místní samosprávy měst a obcí, stejně jako s českými nevládními organizacemi a občanskými sdruženími i krajanskými spolky
— spolupráce s mezinárodními orgány a organizacemi
— vypracování a podpora projektů zaměřených na kulturu, sociální záležitosti, vzdělání, humanitní vědy, ekonomiku, náboženství, sport, výchovu a dobročinnost
— koordinace úsilí o zachování etnické kultury, zlepšení podmínek integrace ruských krajanů do české společnosti

Článek IV

Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

Členy KRRK v ČR mohou být zapsané spolky, krajanské spolky a další subjekty, které fungují a jsou zaregistrovány v ČR a splňují podmínky českého zákonodárství, stejně jako obchodní organizace, obecně prospěšná společnost, které uskutečňují informační, kulturní a vzdělávací projekty, zaměřené na krajany, žijící v České republice a také na fyzické osoby, které se považují za ruské krajany nezávisle na jejich občanství.
Členové těchto organizací delegují do Koordinační rady každá po jednom zástupci. Fyzické osoby zastupují samy sebe.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě přihlášky zájemce o členství a dvou písemných doporučení od současných členů spolku

Členství vzniká dnem přijetí za člena. Rozhodnutí se považuje za platné, pokud je schváleno prostou většinou, tedy 50% přítomných hlasujících plus minimálně jeden hlas.

3. Členství zaniká:
— vystoupením člena písemným oznámením Koordinační radě ruských krajanů v České republice, z.s.
— úmrtím člena
— vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze spolku nebo výboru
— rozhodnutí se považuje za platné, pokud je schváleno prostou většinou, tedy 50% přítomných hlasujících plus minimálně jeden hlas
— zánikem spolku

Článek V
Práva a povinnosti členů

Práva členů Koordinační rada ruských krajanů v České republice jsou zejména:

1. podílet se na činnosti spolku
2. zapojovat do spolupráce státní instituce, společnosti, komerční struktury, podniky, nevládní organizace a soukromé osoby
3. podávat návrhy a připomínky týkající se všech otázek činnosti spolku
4. být informován o činnosti Koordinační rady ruských krajanů v České republice
5. volit a být volen do orgánů, jedná-li se o členy s plným hlasovacím právem
6. plně a přednostně se účastnit akcí pořádaných Koordinační radou ruských krajanů v České republice
7. obdržet podporu spolku popsanou v článku IV. Stanový spolku Koordinační rady ruských krajanů v České republice

Povinnosti členů Koordinační rady ruských krajanů v České republice jsou zejména:
1. dodržovat stanovy a zákony ČR, normy mezinárodního práva i normy slušného chování
2. spolupracovat se státními institucemi, právnickými osobami, sponzory atd. v souladu s právem ČR i oficiálními postoji Koordinační rady ruských krajanů v České republice
3. chránit zájmy, ideály a dobrou pověst Koordinační rady ruských krajanů v České republice
4. aktivně se podílet na plnění cílů Koordinační rady ruských krajanů v České republice
5. odpovědně vykonávat práci pro Koordinační radu ruských krajanů v České republice

Článek VI
Orgány spolku

Orgány Koordinační rady ruských krajanů v České republice jsou:

1. Členská schůze
2. Výbor
3. Kontrolní komise

Článek VII
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Koordinační rady ruských krajanů v České republice
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Koordinační rady ruských krajanů v České republice s plným hlasovacím právem
3. Při hlasování členské schůze rozhoduje nadpoloviční většina členů s plným hlasovacím právem
4. Členská schůze schvaluje úkoly Koordinační rady ruských krajanů v České republice pro příslušné období a rozhoduje o zániku spolku
5. Členská schůze volí a odvolává výbor Koordinační rady ruských krajanů v České republice
6. Členská schůze volí a odvolává předsedu výboru a Koordinační rady ruských krajanů v České republice a stanovuje jeho funkční období
7. Zasedání členské schůze svolává výbor, a to nejméně 1x ročně.
8. Předseda výboru je předsedou Koordinační rady ruských krajanů v České republice.
9. Volí a odvolává členy kontrolní komise.
10. Rozhoduje o změně Stanov

Článek VIII
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem Koordinační rady ruských krajanů v České republice
2. Výbor určuje směřování Koordinační rady ruských krajanů v České republice, koordinuje činnost Koordinační rady ruských krajanů v České republice, kontroluje hospodaření Koordinační rady ruských krajanů v České republice a zajišťuje plnění dalších úkolů schválených členskou schůzí
3. Výbor je tříčlenní a jeho funkční období jsou dva roky. Výbor rozhoduje nadpoloviční
většinou svých členů a je usnášeníschopní, jsou-li přítomni všichni členové výboru
4. Jestliže se přes opakované dvojí svolání členské schůze v průběhu 5 měsíců členská schůze nesejde, přebírá výbor její pravomoci
5. Výbor se za své práce zodpovídá členské schůzi
6. Výbor svolává předseda Koordinační rady ruských krajanů v České republice nebo její členové nejméně 4x ročně
7. Výbor může zřídit sekretariát, kanceláře apod.

Článek IX
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí výbor a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví členská schůze.

2. Předsedu volí Členská schůze spolku.

3. Předseda je odpovědný za provoz spolku, za plnění rozhodnutí výboru, za vedení účetní evidence a za plynulý chod spolku.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru.

Článek X
Kontrolní komise

1. Je kontrolním orgánem spolku a je povinna vykonávat usnesení členské schůze a je za svou činnost odpovědna členské schůzi, které předkládá kontrolní zprávu za uplynulé období.

2. Je zodpovědná za provádění kontroly hospodaření, inventarizaci majetku a činnosti výboru.

3. Provádí kontrolu plnění usnesení členské schůze a plnění plánu činnosti spolku.

4. Má nejméně tři členy.

5. Funkční období členů jsou tři roky. Člen Kontrolní komise je volen a odvoláván členskou schůze, může se také své funkce vzdát. V takovém případě končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení vezme na vědomí předseda Kontrolní komise.
6. Provádí kontrolu hospodaření spolku nejméně 2x ročně. Podle potřeby provádí kontrolu hospodaření s prostředky spolku (finanční příspěvky nebo majetek) u členů, organizačních složek a poboček ve věci čerpání dotací poskytnutých spolku.

7. Na svém prvním zasedání volí ze svého středu předsedu.

8. Zápisy ze zasedání Kontrolní komise a protokoly o kontrolách se zjištěními a doporučeními vyplývajícími z kontrolní činnosti jsou předávány výboru, který je povinen se jimi odpovědně zabývat, přijmout potřebná opatření a informovat o nich kontrolní komisi do 30 dnů od předání.

9. Všichni členové a pracovníci spolku jsou povinni s Kontrolní komisí úzce spolupracovat a poskytovat jí požadované informace, písemné materiály a na požádání se zúčastnit jednání Kontrolní komise.

10. Členové kontrolní komise mají právo účasti na zasedání výboru s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být bezprostředně hlasováno.

Článek XI
Zásady hospodaření

1. Koordinační rada ruských krajanů v České republice hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroje majetku jsou zejména:
a. dobrovolné příspěvky členů, dary od fyzických a právnických osob, dědictví, dotace a granty od orgánů státní správy i samospráv; nadací aj.
b. výnosy z případné vlastní hospodářské činnosti a dobročinných akcí
c. úroky z vkladů
d. jiné formy příjmu v souladu se zákony ČR

3. Hospodaření Koordinační rady ruských krajanů v České republice se řídí obecně závaznými předpisy a rozhodnutími výboru a členské schůze.

4. Finanční prostředky Koordinační rady ruských krajanů v České republice jsou uloženy na bankovním účtu založeném předsedou. Osobou oprávněnou disponovat finančními prostředky Koordinační rady ruských krajanů v České republice a k tomu zřízeným bankovním účtem je kromě předsedy výboru určený člen spolku. Příkazy k platbám a finančním výběrům podepisuje předseda výboru a v jeho nepřítomnosti určený výborem člen spolku.

Článek XII
Zánik spolku

1. Koordinační rada ruských krajanů v České republice zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací z rozhodnutí členské schůze.

2. V případě zániku Koordinační rady ruských krajanů v České republice dobrovolným rozpuštěním, rozhodně o likvidačním zůstatku většina členské schůze.

3. Správní rada zabezpečí vyrovnání všech závazků Koordinační rady ruských krajanů v České republice ke dni jejího zániku a zůstatek převede na organizaci, která sleduje podobné cíle, a to dle rozhodnutí členské schůze.

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

1. O změně stanov Koordinační rady ruských krajanů v České republice může rozhodovat pouze členská schůze.

2. Koordinační rada ruských krajanů v České republice vzniká a její stanovy jsou zapsaný do spolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem (dnem registrace).

Наш сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies